contact@isoftco.com
024 3787 501 8
icon vi
About

People

Nhan sư


Nhân sự của iSoftco® tính đến tháng 12 năm 2015 là 80 nhân viên, độ tuổi trung bình là 25,4. Các nhân viên của iSoftco® đều có trình độ cao, với hơn 75% tốt nghiệp Đại học.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second